1. dubna 2017 proběhlo předání sokolovny Obci Rudíkov

TJ Sokol se souhlasem České obce sokolské a doporučení Sokolské župy darovala Obci Rudíkov sokolovnu na dobu 15 let s tím, že Obec provede nutné rekonstrukce sokolovny včetně zateplení. Po 15 letech buď vrátí sokolovnu Sokolu, nebo ji odkoupí za cenu dle znaleckého posudku cca 700 tis. Kč. Podobně jako sokolovna bylo převedeno na Obec sokolské hřiště.

Sokolovna

Sokolovna v obci byla postavena svépomocí za pomoci sbírky občanů Rudíkova, přípravné práce započaly v březnu 1930 a samotná stavba započala 23. června téhož roku.Sokolovna byla zprovozněna v roce 1932. Od té doby sloužila sportovní a kulturní činnosti v obci a do doby postavení nové školy sloužila i Základní škole k výuce tělesné výchovy.

V 50. letech přešla činnost Sokola včetně sokoloven a majetku pod ČSTV. Činnost České obce sokolské byla obnovena v roce 1990 a ta požádala o navrácení sokoloven a ostatního majetku. Majetek Sokolům převeden nebyl, proto došlo k soudnímu sporu s ČOS Praha. Dle rozsudku Okresního soudu v Třebíči z roku 1994 sokolovna a pozemky zůstaly ve vlastnictví ČOS.

V roce 2006 požádal Sokol Rudíkov znovu o převedení sokolovny a hřiště do majetku. Darovací smlouvou převedla ČOS Praha výše uvedený majetek do vlastnictví TJ Sokol Rudíkov s tím, že majetek není zatížen žádným zástavním právem ani věcným břemenem. Současně byl majetek zapsán Sokolu Rudíkov do Katastru nemovitostí.

V 80. letech minulého století Sokol provedl rekonstrukci sokolovny s finančním přispěním ČSTV (rekonstrukce elektřiny, vnitřní obložení sokolovny, nová fasáda, ústřední vytápění na pevná paliva). Z důvodů nevyjasněných majetkových vztahů byly do sokolovny od revoluce až do roku 2002 investovány minimální finanční prostředky, proto byla sokolovna ve špatném technickém stavu, který bránil dalšímu užívání a neodpovídal požadavkům současnosti (např. sociální zařízení). Proto bylo v roce 2003 – 2005 přistoupeno k další rekonstrukci. Na rekonstrukci přispěla Sokolská župa částkou 150 tis. Kč. Obec Rudíkov přispěla výpomocí zaměstnanců a částkou 50 tis. Kč, aby sokolovna byla uvedena do současného stavu a Sokol i Obec Rudíkov se nemusel stydět za chátrající budovu. Při rekonstrukci byla odpracována spousta brigádnických hodin zdarma, převážně z řad Zahrádkářů a pana Vlastimila Maštalíře. Byly provedeny nátěry oken, nátěry a vybroušení dřevěných podlah a parket, rekonstrukce sociálního zařízení, oprava střechy a okapů, dokončení fasády včetně obložení vstupu do budovy, vymalování a byla provedena nová vodovodní přípojka. Sklepní prostory byly zrekonstruovány na občerstvení s kapacitou pro 25 - 30 osob a vedle občerstvení byl z kotelny zřízen příruční sklad. Závěrem byla budova zplynofikována.

V současné době objekt sokolovny slouží především k akcím pořádaným obecním úřadem nebo místní základní školou, na divadla, plesy, taneční zábavy spolků v obci a podnikové akce.

Vítáme Vás na stránkách naší jednoty, která vznikla již v roce 1924 a od té doby se neustále vyvíjí.

Prvořadým posláním je zajistit volnočasovou aktivitu pro děti, mládež i dospělé v oddílech florbalu, dětského kroužku či cvičení pro ženy. Během roku pořádáme několik výletů pro širokou veřejnost.

Sledujte aktuální nabídku - najdete tam zajímavé akce...

Na sokolovně je umístěna 

Pamětní deska Obětem 2. světové války


Na této desce je nápis:
NEZEMŘEL, KDO PRO VLAST ŽIVOT POLOŽIL

BOHUSLAV MILOSTNÝ *18.11.1882 UMUČEN V NORDHAUSENU 17.2.1945
MUDR. KAREL MILOSTNÝ POPRAVEN V PLOTZENSEE 8.9.1943
MIROSLAV SVOBODA *15.5.1924 UMUČEN V MATHAUSENU 7.3.1942
LEO BRAUN *14.12.1907 ZASTŘELEN U PAVLÍNOVA 23.6.1942
ALOIS MIKYSKA ZASTŘELEN U RUDÍKOVA 9.5.1945

POPRAVENI V KAUNICOVÝCH KOLEJÍCH 17.6.1942
JOSEF STŘECHA *10.2.1897
MARIE STŘECHOVÁ *7.9.1902
LADISLAV STŘECHA *21.6.1925
ANTONÍN NOVOTNÝ *7.9.1906 

POPRAVENÍ A PADLÍ OBČANÉ VE DNECH KVĚTNOVÉ REVOLUCE
JOSEF NOVÁČEK *27.8.1901
STANISLAV SVOBODA *28.5.1903
BŘETISLAV KOMÍNEK *7.2.1913
BOHUMÍR KOMÍNEK *4.11.1928

PAMÁTCE POPRAVENÝCH A UMUČENÝCH ČLENŮ SOKOLA, OBČANŮ RUDÍKOVA A OKOLÍ

 

Sokolovna