Vše o TJ Sokol Rudíkov

Historie

Tělovýchovná jednota Sokol Rudíkov je samostatná organizace.

TJ Sokol Rudíkov byla založena v roce 1924. Sokolovna v obci byla postavena svépomocí za pomoci sbírky občanů Rudíkova a byla zprovozněna v roce 1932. Od té doby sloužila sportovní a kulturní činnosti v obci a do doby postavení nové školy sloužila i Základní škole k výuce tělesné výchovy.

Sokolský slet 15. 6. 1930

V 50. letech přešla činnost Sokola včetně sokoloven a majetku pod ČSTV. Činnost České obce sokolské byla obnovena v roce 1990 a ta požádala o navrácení sokoloven a ostatního majetku. V roce 1993 požádal Sokol Rudíkov MV ČR o registraci organizace s vymezením sportovní a kulturní činnosti. Na základě registrace přidělil v roce 1993 Sokolu Rudíkov ČSÚ IČO 48526231. Majetek Sokolům převeden nebyl, proto došlo k soudnímu sporu s ČOS Praha. Dle rozsudku Okresního soudu v Třebíči z roku 1994 sokolovna a pozemky zůstaly ve vlastnictví ČOS.

V roce 2006 požádal Sokol Rudíkov znovu o převedení sokolovny a hřiště do majetku. Darovací smlouvou převedla ČOS Praha výše uvedený majetek do vlastnictví TJ Sokol Rudíkov s tím, že majetek není zatížen žádným zástavním právem ani věcným břemenem. Současně byl majetek zapsán Sokolu Rudíkov do Katastru nemovitostí.V darovací smlouvě je vymezena podmínka, že sokolovna bude sloužit převážně sportovní a kulturní činnosti Sokolu. Další podmínkou smlouvy je skutečnost, že Sokol Rudíkov si musí při právních úkonech (pronájmu, prodeji, darování, zřízení věcného břemene) vyžádat předchozí souhlas ČOS Praha. Převodu majetku předcházela spousta jednání a závazek organizace, že obnoví a rozšíří činnost tělovýchovy v obci. V současné době má organizace 31 členů a vykazuje činnosti: florbal žáků Základní školy, aerobik žen, stolní tenis, přespolní běh a rekreační turistiku.

V 80. letech minulého století Sokol provedl rekonstrukci sokolovny s finančním přispěním ČSTV (rekonstrukce elektřiny, vnitřní obložení sokolovny, nová fasáda, ústřední vytápění na pevná paliva). Z důvodů nevyjasněných majetkových vztahů byly do sokolovny od revoluce až do roku 2002 investovány minimální finanční prostředky, proto byla sokolovna ve špatném technickém stavu, který bránil dalšímu užívání a neodpovídal požadavkům současnosti (např. sociální zařízení). Proto bylo v roce 2003 – 2005 přistoupeno k další rekonstrukci. Na rekonstrukci přispěla Sokolská župa částkou 150 tis. Kč. Obec Rudíkov přispěla výpomocí zaměstnanců a částkou 50 tis. Kč, aby sokolovna byla uvedena do současného stavu a Sokol i Obec Rudíkov se nemusel stydět za chátrající budovu. Při rekonstrukci byla odpracována spousta brigádnických hodin zdarma, převážně z řad Zahrádkářů a pana Vlastimila Maštalíře. Byly provedeny nátěry oken, nátěry a vybroušení dřevěných podlah a parket, rekonstrukce sociálního zařízení, oprava střechy a okapů, dokončení fasády včetně obložení vstupu do budovy, vymalování a byla provedena nová vodovodní přípojka. Sklepní prostory byly zrekonstruovány na občerstvení s kapacitou pro 25 - 30 osob a vedle občerstvení byl z kotelny zřízen příruční sklad. Závěrem byla budova zplynofikována.

TJ Sokol Rudíkov odpovídá za hospodaření se svým majetkem. Od Sokolské župy Jihlava dostává ročně 70 % nákladů vynaložených na údržbu a provoz majetku, maximálně 20 tis. Kč. Aby Župa poskytla příspěvek na údržbu a provoz musí místní organizace Sokola získat pronájmem sokolovny nebo jako příspěvky od obce celkem 26 tis. Kč (100%), které v příslušném roce musí do majetku vložit.Vzhledem k tomu, že na uvedení sokolovny do současného stavu bylo v poslední době vynaloženo nemalé úsilí včetně dotací Sokolské župy, je zájmem organizace udržet majetek v řádném stavu, aby mohl sloužit všem občanům Rudíkova co nejdéle. V současné době objekt sokolovny slouží především k těmto účelům:akce pořádané obecním úřadem, akce pořádané místní základní školou, divadla, plesy, taneční zábavy spolků v obci a podnikové akce.

Sokolské hřiště

Hřiště slouží široké veřejnosti k rekreačnímu sportu. Maminkám s dětmi je určen dětský koutek.

Další informace a fota hřištěte >

Sokol a fotbalisté...

Také fotbalisté z Rudíkova byli Sokolové - až v roce 2000 si vytvořili samostatný klub. Více o této již bývalé "větvi" se dočtete na webových stránkách FK Rudíkov-Trnava  (zde >)

Sokolovna 

Sokolovnu pronajímáme za těchto podmínek:

Pravidla pronájmu sokolovny >

Další informace a fota sokolovny>